ANTURIAETHAU’R DUR

 

Os ydych chi a’ch teulu’n hoffi gwyliau antur llawn digwyddiadau yna gallai Calon Ddramatig Cymru fod yr union beth ar eich cyfer.

 

Arhoswch yng Nghanolfan Ddarganfod unigryw Margam FSC. Mae’r llety arobryn, modern, carbon isel hwn, a ddyluniwyd gan Ysgol Bensaernïaeth Cymru, yn gwneud i chi deimlo’n rhan o’r amgylchedd naturiol o’ch cwmpas; mae’n tynnu ymwelwyr i fod yn rhan o’r amgylchedd naturiol o’u cwmpas.

 

Dewis arall yw Fferm Tŷ’n Cellar sy’n cynnig dewis o chwe bwthyn hunanarlwyo o ansawdd uchel neu lety gwely a brecwast. Mae’r eiddo rhestredig Gradd 2 yn dyddio o’r ail ganrif ar bymtheg ac mae’n cynnig llety 4* gydag awyrgylch gwledig diddorol ac mae’n 2.5 milltir o Barc Gwledig Margam.

 

Dechreuwch eich diwrnod gyda sblash! Mae gwersi syrffio a phadlfyrddio ar gael ar draeth hardd Aberafan, un o draethau tywod hiraf Cymru. Mae’r tîm o hyfforddwyr lleol a chyfeillgar o Ysgol Syrffio Cymru yn awyddus i rannu eu hangerdd a’u cariad tuag at y môr mewn amgylchedd diogel a llawn hwyl. Gyda phromenâd cyfoes yn cynnwys
nifer o fwytai, parlyrau hufen iâ, parciau antur a golff antur, mae gan draeth Aberafan bopeth sydd ei angen arnoch chi ar gyfer diwrnod cyfan o gyffro ac mae o fewn 6 milltir i Barc Gwledig Margam.

 

Os mai antur ar dir sych yw eich dewis, mae Antur Parc Margam yn cynnig llwybrau beicio gwych i’r teulu. Crwydrwch y llwybrau eich hun neu ewch ar daith gyda chymuned gadarn o hyfforddwyr a thywyswyr lleol. Gall beicwyr dibrofiad neu feicwyr iau fwynhau’r ffyrdd mynediad fflat a’r reidiau gwyllt i ddechreuwyr. Beth bynnag yw eich gallu, mae’n siŵr o fod yn brofiad bythgofiadwy.

 

Gall rhai sy’n ceisio iasau ganfod gwefr yn uchel i fyny hefyd! Mae Her y Goedwig Go Ape yn gartref i Swing Tarzan mwyaf y DU – naid chwe metr i’r gwagle fydd yn rhoi prawf ar eich dewrder ac ar gryfder eich stumog. Mae’r cwrs rhaffau uchel ysblennydd yn cynnwys amrywiaeth o groesfannau o goeden i goeden a heriau cydbwyso; cewch wibio a hedfan drwy’r dirwedd yn erbyn cefndir ein tref cynhyrchu dur, gan brofi harddwch a gwydnwch ein golygfeydd rhyfeddol. O uchder y coed efallai y byddwch hefyd yn gallu gweld ceirw Parc Margam sydd yn aml i’w gweld yn pori yn y caeau.

 

Os ydych chi’n anelu’n ôl i Ganolfan Ddarganfod Margam, gallwch fwynhau pryd o fwyd tymhorol wedi’i goginio’n ffres gan ddefnyddio cynhwysion lleol. Mae’r ganolfan wedi derbyn Gwobr Efydd Bwyd am Fywyd Cymdeithas y Pridd sy’n cydnabod sefydliadau sy’n darparu prydau bwyd iach, maethlon a chynaliadwy i ymwelwyr.

 

Ydych chi’n un sy’n hoffi cyflymder? Mae tiroedd hardd Parc Gwledig Margam yn lleoliad perffaith ar gyfer antur saffari go-gertio. Mae’r ffyrdd fflat tarmac a graean yn cynnig reid cyffrous y bydd pob oedran yn ei fwynhau. Mae go-gerti i’r teulu’n caniatáu i bedwar person rannu yn hwyl y pedlo neu gall yr oedolion wneud y gwaith i gyd gyda’r plant yn eistedd yn y blaen yn mwynhau’r harddwch o’u cwmpas. Peidiwch ag anghofio codi llaw ar deuluoedd eraill wrth i chi fynd heibio iddyn nhw!


Fyddai taith i Dde Cymru ddim yn gyflawn heb ymweliad â’r rhaeadrau lleol. Rhaeadr Aberdulais yw’r hawsaf i’w mwynhau, diolch i’r ganolfan sy’n cael ei rhedeg gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n gan wneud y gorau o’r harddwch naturiol a’r dreftadaeth ddiwydiannol. Mae modd cyrraedd rhai o’r rhaeadrau mewn cadair olwyn ac mae eraill, megis Rhaeadr Melin cwrt, yn ddigon hawdd i deuluoedd, gydag eraill yn golygu taith gerdded go dda ar hyd llwybrau drwy’r goedwig.

 

Os ydych chi’n anelu’n ôl i Ganolfan Ddarganfod Margam, gallwch fwynhau pryd o fwyd tymhorol wedi’i goginio’n ffres gan ddefnyddio cynhwysion lleol. Mae’r ganolfan wedi derbyn Gwobr Efydd Bwyd am Fywyd Cymdeithas y Pridd sy’n cydnabod sefydliadau sy’n darparu prydau bwyd iach, maethlon a chynaliadwy i ymwelwyr.

 

Mae digon o ddewis am ginio yn y cyffiniau hefyd. Mae Bwyty Indiaidd arobryn y Grand Sultan yn lle perffaith i deuluoedd fwynhau bwyd a diodydd rhagorol. Mae wedi’i leoli mewn 25 erw o dir gwyrdd toreithiog yn edrych dros lyn Eglwys-yNunydd, ac enillodd y Grand Sultan y wobr am y Bwyty Gorau yng Nghymru yng ngwobrau Arta 2019.


Mae digon o ddewis am ginio yn y cyffiniau hefyd. Ar Draeth Aberafan mae Siop Bysgod a Sglodion Franco’s a Café Remos. Does dim byd mwy traddodiadol na physgod a sglodion ar draeth tywod ac mae Franco’s wedi ennill Gwobr Good Food am Bysgod a Sglodion 2020. Mae Café Remos yn cynnig cyfuniad unigryw o brydau clasurol Eidalaidd a Chymreig yn ogystal â bod yn gartref i barlwr hufen iâ blasus i’r rhai sydd â dant melys.

 

Ac nid yn ystod y dydd yn unig mae’r cyffro! Mae Parc Gwledig Margam yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau teuluol drwy gydol y flwyddyn. Cerddoriaeth, sinema awyr agored a gwyliau bwyd – mae rhywbeth ar gyfer y teulu cyfan – ac mae rhai’n parhau yn hwyr gyda’r nos. Mae gweithgareddau eraill fel teithiau cerdded gyda’r nos a gweithgareddau coedwriaeth yn hynod boblogaidd gyda phlant ifanc a rhai yn eu harddegau, ffordd berffaith i orffen dyddiau prysur o greu atgofion a chreu agosrwydd teuluol.

 

Gallwch archebu lle am ddyddiadau penodol. Ewch i www.field-studies-council.org/locatons/margam am ragor o wybodaeth. Mae opsiynau llety eraill ar gael, ewch i’n hadran Llefydd i Aros.

 

AWGRYM AM AMSERLEN:


DIWRNOD UN

Yn ystod misoedd yr haf gallwch fwynhau dysgu sgiliau newydd yn Ysgol Syrffio Cymru ar Draeth Aberafan.

 

DIWRNOD DAU

Gadewch i Antur Parc Margam eich arwain ar weithgareddau hwyl i’r teulu yn cynnwys gogertio a phadl fyrddio ar eich traed.

 

DIWRNOD TRI

Ewch i fyny i’r coed yn Go Ape! Parc Margam.

 

DIWRNOD PEDWAR

Rhowch brawf ar eich sgiliau goroesi gyda choedwriaeth a chyfeiriannu gydag Antur Parc Margam.

 


Mae Calon Ddramatig Cymru yn ddewis gwych ar gyfer gwyliau byr gyda phellter cymdeithasol. Gyda chymaint o atyniadau awyr agored, o barciau gwledig a’n glan môr gwych i’n rhes o fynyddoedd a thirweddau naturiol, gallwch ymlacio gan wybod eich bod yn cael gwyliau diogel. Mae llawer o’n busnesau twristiaeth wedi ennill statws ‘Barod Amdani’ ac wedi ymrwymo i gynnal y safonau uchaf o ddiogelwch a glendid.

 

Mae gwarchod ein tir ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol tra’n gofalu am ein gilydd yn rhan o’r hyn sy’n ein diffinio. Mae Croeso Cymru’n eich gwahodd i wneud eich ‘Addewid’, felly ymunwch â ni i wneud eich addewid cyn eich ymweliad. Drwy weithio gyda’n gilydd i gadw pawb yn ddiogel gall pob un ohonom fwynhau’r hyn sydd gan Galon Ddramatig Cymru i’w gynnig.


 

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio