CALED FEL Y DUR

Os ydych chi’n rhywun sy’n rhedeg, yn beicio neu’n gwneud treiathlon neu yn chwilio am wyliau dynamig, heriol fydd yn cyffroi’r adrenalin, yna dylai Calon Ddramatig Cymru fod ar frig eich rhestr o gyrchfannau. Mae gan Gastell-nedd Port Talbot ei chyfaredd unigryw ei hun a chaiff ei diffinio gan y gwahaniaeth enfawr rhwng ei harddwch naturiol rhyfeddol a’r dylanwad mawr y mae diwydiant wedi’i gael arni. Mae’n berl o le lle mae harddwch pur yn cwrdd â chaledwch y dur, gan ysbrydoli penderfyniad a llwyddiant.

 

Cymerwch anadl ddofn a mwynhewch y golygfeydd alpaidd hardd sy’n eich croesawu ym Mhorthdy Afan, adeilad ar batrwm chalet, sy’n lleoliad gwych i aros ar gyfer teithwyr sy’n chwilio am eu hantur heriol nesaf. Dim ond chwe milltir o’r M4, mae gan y Porthdy fynediad uniongyrchol at y llwybrau beicio amrywiol ac anhygoel ym Mharc Coedwig Afan a thu hwnt. Mae Porthdy Afan hefyd yn darparu lle diogel i storio beiciau a chyfarpar arall, felly does dim angen pryderu
am adael eich beic yno.

 

Dechreuwch eich diwrnod gyda brecwast wedi’i goginio’n ffres a sgwrs gyfeillgar gyda’r bobl ym Mhorthdy Afan fydd yn hapus iawn i rannu eu gwybodaeth leol arbennig a’u hargymhellion gyda chi.


Dewiswch feicio ar un o
lwybrau Dragon Rides. Gallwch gychwyn yn raddol ar lwybr Macmillan neu wthio eich hun i’r eithaf gyda’r Dragon Devil heriol, llwybr sydd â chyfanswm o bron 5000m mewn dringfeydd. Rhywbeth i’w groesi oddi ar eich rhestr fwced, mae’r llwybr yma’n galw am y dewrder a’r penderfyniad y mae Castell-nedd Port Talbot yn enwog amdanynt, ond fe gewch eich gwobrwyo gan olygfeydd gwych, bywyd gwyllt bendigedig a phrofiad bythgofiadwy a theimlad o gyflawniad.

 

Mae Welsh Coast Cycles gerllaw ar gyfer eich holl anghenion gwasanaethu a thrwsio beiciau. Mae nhw’n gallu trin beiciau rasio XC, beiciau ffordd, beiciau hamdden neu feiciau goriwaered ac yn cynnig amrediad llawn o wasanaethau; angen diweddaru, trwsio neu wasanaeth? Welsh Coast Cycles ydy’r lle i chi. Os ydych chi’n chwilio am rywbeth arall, mae’r siop feiciau gyda’i pherchnogion lleol, hefyd yn gwerthu dillad, ategolion, beiciau newydd a hyd yn oed beiciau wedi eu hadeiladu’n unswydd. Mae hyn yn golygu y gallwch fwrw’r llwybrau beicio’n llawn hyder, heb bryderu am gyfarpar wedi’i ddifrodi yn eich dal yn ôl.

 

Mae Parc Coedwig Afan yn gartref i gyfres anhygoel o lwybrau beicio mynydd sydd ymhlith y rhai mwyaf heriol a gwefreiddiol yn y DU. Os ydych chi’n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol, mae Campbell Coaching wrth law i’ch arwain drwy’r llwybrau troellog sy’n ymgordeddu drwy’r cymoedd a thrwy olion pyllau glo’r ardal. Mae’r tywysydd lleol Ally yn hyfforddwr beiciau mynydd achrededig gyda chymhwysterau llawn a dwy flynedd ar bymtheg o brofiad; gall eich helpu i ddatblygu eich sgiliau beicio mynydd a mwynhau llwybrau Parc Coedwig Afan yn llawn.

 

Wrth gwrs, os nad ydych chi’n ddechreuwr ac y byddai’n well gennych chi ffeindio eich ffordd eich hun o gwmpas traciau sengl gwych y cwm, mae Afan a Blast ar gael dim ond pedair milltir o’ch llety ym Mhorthdy Afan. Yma byddwch yn cwrdd â thîm gwych o feicwyr mynydd, fforwyr a mecanics brwd, y cyfan wedi ymrwymo i’ch helpu chi i gael y profiad beicio mynydd mwyaf anhygoel posibl yma yng Nghalon Ddramatig Cymru. Mae dewis helaeth o feiciau ar gael i’w llogi am hyd at ddiwrnod cyfan ac mae helmedau, cyfarpar a darnau hefyd ar gael i’w llogi neu i’w prynu. Bydd y tîm yn Afan A Blast yn hapus i argymell y llwybrau gorau ar eich cyfer a’r rheiny’n ymestyn ar draws y copaon garw ac i lawr i ddyffrynnoedd Cwm Afan, gan ddibynnu ar eich gallu ac ar pa mor anodd rydych chi am i’r llwybrau fod.

 

Os ydych chi’n un sy’n frwd am wneud treiathlon, ewch i Bwll Nofio Cwm Afan sydd yn daith o bum munud yn y car o Borthdy Afan. Beth am gymryd mantais o’r sesiynau nofio lôn sydd ar gael yn gynnar yn y bore? Bydd hyn yn berffaith i gael ambell i sesiwn ymarfer ar gyfer eich treiathlon nesaf. Yma gallwch hefyd fwynhau ymlacio’n llwyr yn y sawna newydd sbon, lle byddwch yn dod allan wedi’ch adnewyddu ac yn barod am ddiwrnod llawn arall o weithgareddau ac archwilio cyffrous dros ben.


Yn ogystal â bod yn faes chwarae hyfforddi i newyddian neu athletwr proffesiynol mae yma hefyd nifer o ddigwyddiadau gwych yn cael eu cynnal, yn cynnwys:

 

• 10k Richard Burton

Mae ras ffordd 10k Richard Burton yn un o rasys ffordd mwyaf clodfawr y DU sy’n denu rhai o brif athletwyr clybiau rhedeg y DU flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae’r ras yng Nghwmafan yn cael ei chynnal er cof am y diweddar Richard Burton, un
o blant yr ardal.

 

• Hanner Marathon Port Talbot

Hanner Marathon rhataf Cymru gyda’r golygfeydd gorau. Cyfle perffaith i baratoi ar gyfer Marathon Pont Hafren neu farathon anoddaf Cymru, sef Marathon Eryri.

 

• Hilly 5 Tonmawr

Mae Hilly 5 Tonmawr yn ras 5 milltir heriol Yng Nghoedwig Afan. Dringfa enfawr i gychwyn ac un bach arall i orffen. Ras heb drimins. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar: http://porttalbotharriers.co.uk/events

 

Neu beth am fynd i gymryd rhan yn y Parkrun lleol sy’n digwydd bob Dydd Sadwrn ym Mharc Gwledig Gnoll ac ymuno â chlwb twristiaid Parkrun (yn amodol ar gyfyngiadau Covid-19).


Ac os ydych chi’n chwilio am rywbeth i ychwanegu mwy o antur a hwyl i’ch arhosiad yng Nghalon Ddramatig Cymru, mae Go Ape ym Mharc Gwledig Margam fwy neu lai ar stepen eich drws. Mae’n nefoedd ar y ddaear i rai sy’n hoffi’r awyr iach; gallwch ddringo, swingio a neidio eich ffordd yn uchel drwy’r coed. Gyda modd addasu lefel yr anhawster, mae’n bosibl gwneud y cwrs rhaffau uchel yn fwy personol ar gyfer anturiaethwyr unigol sy’n ceisio curo nodau corfforol ar hyd y daith. Mae Go Ape Margam hefyd yn gartref i Swing Tarzan mwyaf y DU – cewch ddisgyn yn rhydd i lawr chwe metr os meiddiwch chi – digon i gorddi eich stumog!

 

Mae antur yn rhan o’r cynnig fan hyn, ac mae perffeithrwydd iachusol i’w gael yng Nghalon Ddramatig Cymru, sef Castell-nedd Port Talbot.

 

AWGRYM AM AMSERLEN:


DIWRNOD UN

  • Bore – Ewch at Feiciau Arfordir Cymru i gael gwasanaeth ar eich beic ac yna dewiswch drywydd gyda Dragon Rides.
  • Prynhawn – Cychwynnwch ar eich antur ym Mharc Coedwig Afan.

 

DIWRNOD DAU

  • Bore – Cewch fwynhau brecwast gwych ym Mhorthdy Afan ac yna mynd ar gwrs sgiliau beicio mynydd neu ar daith gyda Campbell Coaching.
  • Prynhawn – Ewch am antur yn y coed yn Go Ape ym Mharc Gwledig Margam.

 

DIWRNOD TRI

  • Bore – Treuliwch amser yn y dŵr a mynd am nofiad egnïol ym Mhwll Nofio Cwm Afan.
  • Prynhawn – Ewch i ymweld â Afan a Blast i gael cyfarpar arbenigol a chyngor da gan eu harbenigwyr ar feicio mynydd.

 


Mae Calon Ddramatig Cymru yn ddewis gwych ar gyfer gwyliau byr gyda phellter cymdeithasol. Gyda chymaint o atyniadau awyr agored, o barciau gwledig a’n glan môr gwych i’n rhes o fynyddoedd a thirweddau naturiol, gallwch ymlacio gan wybod eich bod yn cael gwyliau diogel. Mae llawer o’n busnesau twristiaeth wedi ennill statws ‘Barod Amdani’ ac wedi ymrwymo i gynnal y safonau uchaf o ddiogelwch a glendid.

 

Mae gwarchod ein tir ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol tra’n gofalu am ein gilydd yn rhan o’r hyn sy’n ein diffinio. Mae Croeso Cymru’n eich gwahodd i wneud eich ‘Addewid’, felly ymunwch â ni i wneud eich addewid cyn eich ymweliad. Drwy weithio gyda’n gilydd i gadw pawb yn ddiogel gall pob un ohonom fwynhau’r hyn sydd gan Galon Ddramatig Cymru i’w gynnig.


 

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio