5 Rheswm i chi Ymweld â Pharc Gwledig Margam

13.09.21
Calon Ddramatig Cymru

Mae Parc Gwledig Margam wedi’i leoli o fewn 1000 erw o barcdir hardd; mae’n llawn hanes, yn gartref i fywyd gwyllt prin, ac yn cynnig tirweddau naturiol eithriadol. Mae rhywbeth i bawb yno, a dyna pam y mae’n rhaid i chi ddod i’r parc wrth ymweld â Chastell-nedd Port Talbot. Angen mwy o berswadio? Edrychwch ar ein pum prif reswm dros ymweld:

 

1. Castell Margam

Cafodd y Plasty Gothig Tuduraidd hynod o’r 19 ganrif ei godi i Christopher Rice Talbot yn y 1830au, ar gost o ryw £50,000. Cafodd tywodfaen o chwarel gerllaw ei ddefnyddio wrth adeiladu’r adeilad rhestredig Gradd 1 hwn. Mae’r plasty hardd hefyd wedi cael ei ddefnyddio fel lleoliad ffilmio ar gyfer ffilm a theledu, yn cynnwys Doctor Who, Torchwood a Da Vinci’s Demons.

 

2. Y Gerddi
Mae Parc Gwledig Margam yn gartref i’r gerddi rhestredig Gradd I sy’n amgylchynu’r Orendy ac yn ymylu’r grisiau Rhodfa gwych sy’n arwain i fyny i deras y Castell. Mae’r gerddi wedi esblygu dros 200 o flynyddoedd ac mae yno nifer o goed nodedig sy’n dyddio’n ôl i ddechrau’r 19 ganrif, rhai ohonynt yn ffurfiau eithriadol. Mae oed a maint y coed yma’n cyd-fynd â’r tirwedd a’r bensaernïaeth gan greu argraff o ofod enfawr. Y mwyaf nodedig yw’r coed tiwlip mawreddog, y blanwydden ddwyreiniol sy’n debyg i octopws a’r ffawydden dorddail hudolus.
Mae gerddi ffurfiol Teras y Castell yn cael eu datblygu i fod o ddiddordeb drwy gydol y flwyddyn gyda gweiriau a blodau lluosflwydd wedi eu fframio o fewn cloddiau taclus bocs ac ywen. Mae’r hen ardd gegin furiog yn gartref i wenynfa, cae blodau gwyllt a choed ffrwythau.

 

3. Gweithgareddau
Derbyniwch her Treetop Go Ape (yr unig un yng Nghymru!) a dewch i gael profiad o gwympo’n rhydd am 6 metr ar Siglen Tarzan mwya’r DU. Cewch brofi gwefrau cyffrous gyda chroesfannau rhwystr a weiars gwib uwchben llawr y fforest. Os nad ydych yn or-hoff o uchder, yna mae Antur Parc Margam ar gael i chi, sy’n cynnig llu o weithgareddau awyr agored, yn cynnwys beicio mynydd, canŵio, padl fyrddio ar eich traed, saethyddiaeth, saffari go-certi pedal a rhagor, y cyfan o un lleoliad gwych. Ond os mai profiad mwy ymlaciol yw eich dewis, dewch i ganfod y llu o lwybrau cerdded ar hyd a lled y parc; mwynhewch dro prynhawn hamddenol drwy’r gerddi addurnol neu dringwch i fyny at y bryniau ar hyd Lwybr y Mynachod tuag at olion Capel yr Hen Eglwys, lle y byddwch, ar ddiwrnod clir, yn cael eich gwobrwyo gyda golygfeydd ysblennydd ar draws Môr Hafren.

 

4. Y Ceirw
Mae Margam yn gartref i haid hynafol o ewigod llwyd sy’n pori ochr yn ochr â heidiau llai o hyddod a cheirw Père David sydd mewn perygl. Mae Haid Ceirw enwog Margam yn symud yn rhydd drwy 500 erw o barcdir, a gan bod tua 400 o geirw yn yr haid, mae’n sicr y byddwch yn dod ar draws rai ohonyn nhw wrth i chi grwydro’r parc!

 

5. Croeso i Gŵn
Mae parcdir Parc Gwledig Margam yn nefoedd ar gyfer mynd â chŵn am dro! Mae cŵn yn cael cerdded heb dennyn a rhedeg o gwmpas faint fynnan nhw ar draws 500 erw o dir agored. Ond cofiwch gadw llygad clos ar eich ci, gan bod ceirw Margam yn crwydro’n rhydd o gwmpas y parc a rhaid i’ch ci fod dan reolaeth bob amser. Mae rhyddid i chi hefyd gerdded o gwmpas gerddi’r Orendy a defnyddio’r meinciau picnic y tu allan i Bantri Charlotte, cyn belled â’ch bod chi’n cadw eich ci ar dennyn. Fe welwch bod Lle Golchi Cŵn hunan wasanaeth wrth yr allanfa – y cyntaf yng Nghymru! Mae dŵr cynnes ar gael, cynnyrch golchi a sychwr cŵn, felly does dim siawns y bydd eich ci yn gadael olion mwd a baw yn eich car!

 

Mae Parc Gwledig Margam hefyd yn falch o fod yn rhan o’r cynllun cenedlaethol Chatty Café, lle mae cael sgwrs gyfeillgar gydag ymwelwyr eraill yn cael ei annog! Fe welwch eu byrddau ‘Sgwrs a Chlonc’ (Chatter & Natter) yn Charlotte’s Pantry, a nifer o feinciau ‘Hapus i Sgwrsio’ yn y parc gydag arwydd arnyn nhw’n dweud: “Eisteddwch fan hyn os nad oes ots gennych chi bod rhywun yn stopio i ddweud HELO!” Mae’r rhain yn rhan o fenter i geisio chwalu rhwystrau cymdeithasol a chaniatáu i bobl ddweud ‘helo’; mae hyn yn rhywbeth sy’n bwysig iawn i Barc Gwledig Margam. P’un a ydych chi’n ymweld ar eich pen eich hun, fel teulu neu fel grŵp, mae croeso i bawb aros i gael sgwrs!

 

Gan ystyried hyn i gyd, am beth ydych chi’n aros?! Mae diwrnod allan rhagorol i’r teulu i gyd yn eich disgwyl ym Mharc Gwledig Margam, Castell-nedd Port Talbot. Dysgwch ragor am Barc Gwledig Margam fan hyn.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio