Diwrnod i chi a’ch ci yng Nghastell-nedd Port Talbot

22.11.22
Calon Ddramatig Cymru

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod perffaith i chi a’ch ci yna rydych chi yn y lle iawn!

 

P’un a ydych chi am fynd am dro bendigedig, cael rhywbeth blasus i’w fwyta, neu benwythnos i ffwrdd – mae Calon Ddramatig Cymru yn cynnig dewis rhagorol o lefydd sy’n addas i gŵn ar eich cyfer!

 

Felly dyma ein rhestr o’r llefydd gorau yng Nghastell-nedd Port Talbot i fwynhau diwrnod neu benwythnos gyda’ch ci, eich cyfaill ffyddlon.

 

Llefydd i chi Grwydro 

Mae Parc Gwledig Margam yn cynnig dewis gwych o weithgareddau sy’n addas i bawb.

 

P’un a ydych chi’n picio allan i’r parc i fynd am eich dro arferol neu’n cynllunio diwrnod arbennig allan gyda’r ci, mae’n lle delfrydol i chi dreulio amser gwerthfawr gyda’ch gilydd. Mae croeso i gŵn yn y parc ond rhaid eu cadw ar dennyn. Dysgwch ragor am ymweld gyda’ch ci fan hyn.

 

Mae yna le golchi cŵn arbennig yn agos at y maes parcio i sicrhau bod eich ci mwdlyd yn hollol lân cyn iddo neidio i mewn i’ch car.

 

Mae Arfordir Aberafan hefyd yn lle delfrydol i gerdded am filltiroedd gyda chi sy’n caru’r môr. Mae’n hawdd ei gyrraedd gyda digonedd o lefydd i barcio yn agos at y traeth, a gallwch fwynhau milltiroedd o dywod a thaith gerdded fendigedig ar hyd y promenâd yn yr awyr iach. Mae’r gyrchfan glan môr arobryn wedi dod yn boblogaidd iawn oherwydd ei glendid ac ansawdd y cyfleusterau. Lle perffaith i chi ddod â’ch ci. Mae cyfyngiadau tymhorol ar y traeth, ewch i fan hyn am ragor o fanylion.

 

Beth am anelu at Sgwd Rhyd yr Hesg a’r warchodfa natur i gerdded gyda’ch ffrind gorau ar hyd y bryniau?  Mae’r daith gerdded hyfryd yma’n ymlwybro drwy’r dyffryn nes i chi gyrraedd y sgwd ysblennydd 80 troedfedd. Mae’r daith gerdded fer yma gyda bywyd gwyllt hardd yn un y byddwch chi a’ch ci yn ei mwynhau.

 

Mae Parc Coedwig Afan hefyd yn lle perffaith i chi ddianc i fyd natur gyda’ch ci! Mae 14 o deithiau cerdded yno yn amrywio o rai hawdd i rai anodd, gyda dewis o lwybrau tarmac neu lwybrau mwdlyd ar eich cyfer. P’un a ydych chi’n bwriadu cerdded am filltir neu am ddeng milltir – mae hwn ar eich cyfer chi!

 

Llefydd i chi Fwyta

Beth am brynu rhywbeth blasus i chi a’ch ci pan fyddwch chi allan o gwmpas y lle?

 

Mae dewis helaeth o gaffis a bwytai yng Nghastell-nedd Port Talbot sy’n rhoi croeso i chi a’ch ci.

 

Mae croeso hefyd i gŵn yn y bar cynnes a chysurus ym Mhorthdy Afan lle mae dewis da o fwydydd ysgafn a diodydd ar gael.

 

Mae Franco’s yn fan poblogaidd ar lan môr Aberafan, yn gweini amrywiaeth o frechdanau, bwydydd ysgafn ac, wrth gwrs, hufen iâ ffantastig – mae pawb wrth eu bodd yn dod yma.

 

Fyddwch chi a’ch ci ddim yn eithriadau yma gan fod ardal sy’n croesawu cŵn y tu mewn i’r caffi, gyda dŵr ar gael bob amser i’ch anifail anwes. Mae bwydlen cŵn yma hefyd gyda hufen iâ arbennig a selsig yn barod i chi eu harchebu!

 

Mae’r Front ar lan môr Aberafan hefyd yn croesawu cŵn ac mae’n lle delfrydol i ymlacio a mwynhau tamaid o fwyd ar ôl bod am dro ar lan y môr.

 

Llefydd i chi Aros

Ddim yn barod i’r antur ddod i ben eto? Gorffennwch eich diwrnod drwy ymlacio dros nos yn yr ardal.

 

Mae Porthdy Afan yn lle delfrydol i aros os ydych chi’n bwriadu crwydro yng Nghastell-nedd Port Talbot gyda’ch ci.

 

O draethau tywod braf, stadau gwledig hanesyddol, i Gwm dramatig Afan gyda theithiau cerdded hardd, mae rhywbeth i bawb ei fwynhau yma – a bydd eich ci wrth ei fodd!

 

A does dim rhaid i chi bryderu am adael eich cyfaill ar ôl yn Nhŷ Plas Cilybebyll ym Mhontardawe. Mae yno ardd Eidalaidd gyda phwll a ffoli cromennog, gardd furiog gyfrinachol gyda phwll lilïau ynghanol dros 100 erw o dir gwledig – bydd eich ci wrth ei fodd yn crwydro’r plasty anhygoel hwn.

 

Mae Gwesty Traeth Aberafan hefyd yn lle delfrydol i fwynhau golygfeydd o’r môr ac i aros dros nos gyda’ch ci; dysgwch ragor am ei ystafelloedd sy’n croesawu cŵn fan hyn.

 

Mae manylion digonedd o lefydd i aros sy’n croesawu cŵn ar ein gwefan, dysgwch ragor fan hyn.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio