Mae Antur yn eich Aros ym Mharc Gwledig Ystâd y Gnoll

13.07.22
Calon Ddramatig Cymru

Mae Calon Ddramatig Cymru yn enwog am ei chyfoeth o fannau gwyrdd, o goetiroedd a chaeau i barciau ac ystadau gwledig. Mae Parc Gwledig Ystâd y Gnoll, gyda’i 200 erw o dir parc tlws, yn un o uchafbwyntiau unrhyw daith i Galon Ddramatig Cymru.

 

Os byddwch chi’n ymweld ar ddydd Sadwrn, beth am ddod â’ch esgidiau rhedeg a chymryd rhan yn Parkrun 5km y Gnoll sy’n cychwyn am 9am bob wythnos. Mae cwrs cyfeiriannu wedi ei hen sefydlu hefyd yn y Gnoll. Mae Clwb Cyfeiriannu Bae Abertawe wedi creu trywydd 26 pwynt drwy’r Parc. Ymunwch â nhw ar 10 Gorffennaf am gyflwyniad i gyfeiriannu wedi’i ddylunio’n arbennig ar gyfer dechreuwyr a rhai sydd â chyfyngiadau symudedd.

 

Os ydych chi’n ymweld gyda phlant yna gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â’r llefydd chwarae yn y Gnoll. Mae tri lle chwarae yno gyda chyfarpar gwych ar gyfer plant iau a phlant hŷn, gyda digonedd o gyfarpar ar gyfer plant anabl hefyd. Ar ôl hyn i gyd byddwch yn haeddu coffi a rhywbeth bach i’w fwyta yng Nghaffi’r Ganolfan Ymwelwyr! Mae yno barlwr hufen iâ newydd ei adnewyddu hefyd sy’n cynnig 24 gwahanol flas o hufen iâ meddal, yn cynnwys sorbedau a rhai heb gynnyrch llaeth. Mae yna hefyd ddyddiau hwyl i’r teulu’n cael eu cynnal yn rheolaidd yn y Gnoll yn ystod y gwyliau ysgol. Ewch i’w gwefan am ragor o wybodaeth pan fyddwch yn bwriadu dod ar ymweliad.

 

Mae’r Gnoll hefyd yn adnabyddus am ei fywyd gwyllt, yn enwedig hwyaid, adar, amffibiaid a phryfed. Mae gan y Gnoll lawer o ardaloedd gwlyb lle mae bywyd gwyllt yn ffynnu, yn cynnwys tri phwll, cronfa ddŵr a dwy warchodfa natur. Mae brogaod, nadroedd a madfallod i’w gweld o gwmpas y gwarchodfeydd natur, gyda ‘bwystfilod bach’ o bob math i’w canfod ar hyd a lled y parc.

 

Os mai hanes yw eich diddordeb yna chewch chi mo’ch siomi yn y Gnoll. Ymchwiliwch i’r gorffennol a dysgwch am Dŷ Gnoll a’r teuluoedd sydd wedi ei alw’n gartref. Gallwch hefyd ymweld â’r gerddi garddluniedig a’r sgwd naturiol a mwynhau’r Halfway House hanesyddol, sydd wedi’i restru gan Cadw.

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn tagio #CalonDdramatig ar eich ymweliad nesaf i’r Gnoll i gael cyfle i ymddangos ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Tanysgrifio i’n Rhestr Bostio

Chwilio