NPT logo

Cerdded yn yr Hydref yng Nghalon Ddramatig Cymru

Dychmygwch: anadlwch awyr iach yr hydref a mwynhewch liwiau coch, ore a melyn sy’n lliwio’r tirwedd o’ch blaen. Bydd dail yn crensian dan eich traed gyda phob cam drwy goetir, i gyfeiriad sgwd, ar hyd llwybr y gamlas neu’r arfordir.

Caewch eich cot a chlymwch eich esgidiau cerdded yn dynn: mae’n amser mwynhau teithiau cerdded yr hydref, yma yng Nghalon Ddramatig Cymru. Yr hydref, o bosibl, yw’r tymor mwyaf dramatig. Mae’r newid sy’n digwydd ym mhalet y dirwedd yn rhoi golwg newydd i ni ar ein cymoedd a’n dyffrynnoedd. P’un a ydych chi’n frwd dros wylio bywyd gwyllt, yn chwilio am ddihangfa yn yr awyr agored, neu ond eisiau ymlacio gydag amser tawel i chi’ch hun, edrychwch ar ein cynigion am deithiau cerdded yn yr hydref yng Nghalon Ddramatig Cymru.

 

Dolydd a Choedwigoedd Banwen

Ymlaciwch yn amgylchedd tawel Dolydd a Choedwigoedd Banwen. Mae’r rhwydwaith o lwybrau graean a tharmac yn caniatáu crwydro hawdd a hygyrch drwy fryniau tonnog a choetiroedd. Mae’r mieri a’r coed o’u hamgylch yn cynnig plethora o gynefinoedd i adar, pryfed a mamaliaid. Gwrandewch yn ofalus, ac efallai y byddwch yn clywed cân unigryw’r bwncath.

Dysgwch ragor.

 

Cwm Cryddan

Mae dail y coed derw ymhlith y rhai olaf i gwympo, gan droi’n raddol yn frown euraidd a choch dwfn. Dewch i dystio’r newid tymhorol yn ei holl ogoniant artistig yng nghoetir derw Cwm Cryddan — sy’n cynnig dihangfa hydrefol perffaith. Mae’r daith drwy’r Warchodfa Natur Leol yn cymryd awr gan ddilyn nant yn y goedwig cyn i ardaloedd agored roi golygfeydd hyfryd o’r caeau a’r bryniau yn y pellter.

Dysgwch ragor.

 

Llwybr Arfordir Cymru – Morfa Margam

Mae’r darn o Lwybr yr Arfordir sy’n mynd drwy Forfa Margam yn cynnig llwybr i’r rhai sy’n hoffi mynd i rywle mwy anghysbell. Byddwch yn edrych allan dros dirweddau cyferbyniol y gwaith dur a Bae Abertawe. Mae’r rhan fwyaf o’r Morfa yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, yn gartref i blanhigion ac infertebratau prin. Sylwch ar y bywyd gwyllt y gallwch ei weld ar hyd yr arfordir.

Dysgwch ragor.

 

Llwybr Penrhys

Rhowch dair awr i’ch hun ar gyfer y daith hon fydd yn mynd â chi drwy galon Cwm Afan a phentref Pontrhydyfen. Mae’r daith hon yn cymryd peth ymdrech, gyda dringfeydd serth mewn mannau: ond mae’r golygfeydd gwych o’r dirwedd ddynamig yn wobr sy’n cyfiawnhau’r ymdrech hon. Dylai rhai sy’n gwylio bywyd gwyllt gadw llygad am droellwyr wrth iddyn nhw gychwyn ar eu mudo i’r de dros y gaeaf.

Dysgwch ragor.

 

Taith Bywyd Gwyllt Cwm Tawe

Mae’r daith gylchol hawdd yma’n dilyn yr Afon Tawe ar hyd glannau’r afon a’r gamlas. Mae’r daith yn ddelfrydol ar gyfer pawb sy’n hoff o hanes a bywyd gwyllt – mae’r gamlas yn gyfoethog o ran hanes diwydiannol ond bellach mae wedi’i thrawsnewid i fod yn hafan i fywyd gwyllt. Mae’r ardal fwyaf gogleddol wedi cael ei dynodi’n Warchodfa Natur Leol, ac mae’r ardal hyd yn oed yn gartref i deuluoedd o ddyfrgwn. Fedrwch chi eu gweld nhw?

Dysgwch ragor.

 

Ydych chi’n chwilio am ragor o ysbrydoliaeth i gerdded? Mae ein rhestr gyflawn o deithiau cerdded fan hyn.

Cynlluniwch eich ymweliad â Chalon Ddramatig Cymru fan hyn.