NPT logo

Gwyliau gyda’r ci yn Ne Cymru

Ydych chi’n chwilio am rywle i fwynhau gwyliau gyda’r ci? Mae Calon Ddramatig Cymru yn estyn croeso i chi a’ch cŵn i ddod i fwynhau’r mynyddoedd a’r cymoedd, yr afonydd a’r arfordir, y parciau gwledig a’r safleoedd treftadaeth ddiwylliannol sy’n gwneud y rhanbarth hwn yn gyrchfan delfrydol ar gyfer gwyliau gyda chŵn.

Ble i aros:

Mae poblogrwydd teithiau sy’n croesawu cŵn yn cynyddu yn y DU, ac mae tirwedd garw De Cymru yn cynnig amrywiaeth o ddewisiadau i gerddwyr cŵn a theuluoedd i’w mwynhau.

O ran llety, mae llefydd gwely a brecwast, gwestai, bythynnod clyd a meysydd gwersylla yn barod i’ch croesawu gyda’ch ci.

Gall teuluoedd sy’n chwilio am antur gwyllt wersylla yn Llynnoedd Spring Valley neu gallant fwynhau llety gyda thwba twym preifat ar diroedd hardd y maes gwersylla ar lan y llyn.

I’r rhai sy’n chwilio am beth moethusrwydd, mae croeso’n eu disgwyl yn Afan Lodge yng nghanol Coedwig Afan, gyda llwybrau cerdded o’i amgylch sy’n gwau drwy’r coed uchel a’r cwm bryniog.

Fyddai’n well gennych chi fwthyn clyd? Mae Tŷ Hiraeth yn croesawu hyd at bedwar ci gyda lle i hyd at bedwar oedolyn gysgu, gyda golygfeydd syfrdanol dros Gwm Afan a Pharc y Goedwig.

Mae digon o ddewis o fannau sy’n croesawu cŵn i chi edrych arnynt  ¾  dewch o hyd i’ch llety gwyliau perffaith fydd yn croesawu cŵn fan hyn.

 

Beth i’w wneud:

Calon Ddramatig Cymru yw maes chwarae antur arfordir y de. Dewch â’ch ci gyda chi i fwynhau crwydro tiroedd a gerddi Parc Gwledig Margam, dewch i ganfod llefydd hardd i gerdded at y sgydau yng Ngwaith Tun a Sgwd Aberdulais a Sgwd Rhyd yr Hesg neu ewch i gerdded yr arfordir dramatig ar hyd Promenâd Aberafan.

Mae Abaty Nedd yn croesawu cerddwyr cŵn o bell ac agos i gerdded drwy’r adfeilion hynafol, ac mae llwyth o fannau i gerdded ar hyd llwybr y gamlas, drwy warchodfeydd natur, ar draws Morfa Margam ac ar hyd llwybr yr arfordir.

Mae croeso i gŵn hyd yn oed i ymuno â chi am sesiwn padlfyrddio ar eich traed gyda Margam Park Adventures, ac mae gan draeth Aberafan adran fechan sy’n caniatáu i gŵn fynd ar y traeth drwy gydol y flwyddyn.

Edrychwch ar ein teithiau cerdded a’n gweithgareddau sy’n croesawu cŵn fan hyn. 

Ble i fwyta:

Hyd yn oed os ydych chi’n aros mewn bwthyn neu lety gwyliau hunan arlwyo, byddwch yn dal eisiau mwynhau pryd allan gyda’ch anwyliaid heb boeni am orfod golchi llestri.

Mwynhewch bryd o fwyd tafarn blasus yn Nhafarn y Brit yng Nghwmafan neu bryd tri chwrs gwych ym mwyty Afan Lodge.  Mae caffis glan môr Aberafan The Front a Café Remo’s hefyd yn croesawu cŵn gyda digonedd o opsiynau ar eu bwydlenni fydd yn siwtio pawb.

Edrychwch ar ein bwytai, ein caffis a’n tafarnau fan hyn.