NPT logo

Darganfod Ein Hardal

Edrychwch yn ofalus ac fe welwch ysbryd cenedin Mae popeth y mae pobl yn ei fwynhau ac yn ei ddisgwyl gan Gymru yn fyw yma yn sir Castell-nedd Port Talbot.

Mae’n lle eithriadol amrywiol, ac yn fan cyfarfod i ddwyrain trefol a gorllewin gwledig Cymru. Mae’r cyfuniad o gymoedd ac arfordir, sgydau a thonnau, harddwch a gwytnwch, yn creu profiad annisgwyl a bythgofiadwy.

Y ffordd orau o werthfawrogi tirweddau ein harfordiroedd a’n cymoedd yw gadael y car a gweld drosoch eich hunan beth sy’n gwneud hon yn ardal unigryw. Mae beicio mynydd, beicio, cerdded a syrffio i gyd i’w hargymell yn fawr fel ffyrdd gwych o brofi cyferbyniadau naturiol a diwydiannol cynhenid ein hardal.

Mae Castell-nedd Port Talbot yng nghanol De Cymru, sy’n golygu bod ein hardal yn ganolbwynt delfrydol i archwilio’r rhanbarth cyfan. Mae prifddinas Caerdydd yn gyfleus o agos, gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych â digwyddiadau chwaraeon pwysig, cyngherddau a siopa yng nghanol y ddinas.

Mae Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, arfordir Sir Benfro, ac encilfannau gwledig ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Sir Gaerfyrddin i gyd o fewn 30-40 munud yn y car o dirweddau dramatig ein hardal ninnau.

AttractionsAttractions
Food & DrinkFood & Drink
ActivitiesActivities
AccommodationAccommodation

LLEOEDD I AROS

Angen rhywle i roi eich pen i lawr ar ôl diwrnod prysur? Gadewch i ni eich helpu i gael hyd i lety addas.

MANNAU I YMWELD Â NHW

Ydych chi’n chwilio am ddiwrnod o hwyl i’r teulu? Gwiriwch ein hatyniadau yma.

GWEITHGAREDDAU AC ATYNIADAU

Eisiau cynyddu lefelau endorffinau yn ein maes chwarae naturiol? Chwiliwch am weithgareddau yma.

BEICIO MYNYDD

Mae’r trac sengl ym Mharc Coedwig Afan yn llawn troeon, gwreiddiau, creigiau, ac mewn mannau yn frawychus o agored, felly mae wrth fodd selogion beicio mynydd. Mae’r llwybrau yma wedi cael eu torri o dirlun a fu gynt yng nghanol y pyllau glo, ond bellach mae’r cwm wedi cael ei drawsffurfio’n nefoedd i feicwyr.

BEICIO

Mae beicwyr ffordd wrth eu bodd gyda’n milltiroedd o lonydd troellog, ein llethrau serth, a’n cyfleoedd cyffrous i ddisgyn.

Ein Teithiau Cerdded

Gall cerddwyr fwynhau ochr wyllt y sir – rhaeadrau a choetir, cefn gwlad ac arfordir.

DIGWYDDIADAU

A dyma’r lle delfrydol i gael manylion digwyddiadau ar hyd y flwyddyn…

SUT MAE DOD O HYD I NI