NPT logo

Llwybr Richard Burton

ANHAWSTER:

Rhywfaint o Ymdrech

PELLTER:

8.8 km / 5.4 milltir

CANIATAU:

2 awr a 45 munud

CYNEFIN:

Trefol/coetir

Mae’r daith gerdded hon yn cynnig cymysgedd diddorol o ddiwylliant, hanes a golygfeydd trawiadol. Dechreuwch ym maes parcio Rhyslyn ac ewch ar hyd y ffordd uchaf, gan droi i’r chwith dros draphont, un o nodweddion y dirwedd ynddi’i hun. Mae’r rhan fwyaf o’r daith gerdded yn hawdd ac yn hygyrch i bawb, heblaw am ychydig o risiau sy’n eich arwain i lawr heibio i’r ysgol i’r ffordd islaw. Yn y lle hwn mae modd osgoi troi i’r chwith ac yna i’r chwith eto i’r llwybr beicio sy’n gallu cael ei ddilyn i’r fainc bortreadau a ddangosir yn y daflen hon.
Mae man geni Richard Burton yn nodweddiadol o’r Cymoedd yn eu crynswth. Ceir paneli gwybodaeth ar hyd y llwybr hwn gan nodi pwyntiau diddorol am Richard Burton, ei blentyndod a’i yrfa. Er iddo symud i Dai-bach yn ddwy flwydd oed, mae Pontrhydyfen yn bwysig am fod yn fan geni iddo ac roedd yr actor yn ymweld yn aml â’r pentref yn ystod ei yrfa Hollywood.
Gwylio Bywyd Gwyllt: Ar hyd y llwybr ceir olion hen weithfeydd glo sydd bellach yn hafan i fywyd gwyllt. Gwelir rhywogaethau arloesol o blanhigion, yn enwedig mwsoglau, ar hyd y daith gyfan. Mae planhigion diddorol yn cynnwys meddyg y bugail a thegeirian-y-gors deheuol. Yn yr haf, mae modd gweld ieir bach yr haf megis gweirlöyn y glaw.

Llwybr Esgair Gyfylchi

Cwm Afan

Dilynwch ffyrdd coedwig a llwybrau cerrig i hen gapel y Bedyddwyr yng Ngyfylchi ac adfeilion Nant-y-bar, yr oedd ei defaid…

Sgwd Gwladys

Bro Nedd

Bydd y llwybr hwn yn mynd â chi trwy un o safleoedd pwysicaf Castell-nedd Port Talbot o ran ei ecoleg,…

Llwybr Rhyslyn

Cwm Afan

Ac yntau’n wastad bron yr holl ffordd, mae’r llwybr hwn yn hawdd ac yn addas i deuluoedd, ond cadwch lygad…